Miljöpolicy

Vi på Kvidinge Schakt AB följer Sydschakt ekonomiska förenings Miljö och Kvalitetspolicy:

 

Miljöpolicy:

 

Sydschakt/LBC skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och föreningens egna resurser och förutsättningar arbeta för…

 

- att ständigt minska transport- och maskinverksamhetens miljöpåverkan

- att förebygga föroreningar

- att i tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt kundernas krav

- att inom ramen för bolagets miljöledningssystem uppnå ställda miljömål.

 

För att dessa mål skall uppnås, skall Sydschakt/LBC…

 

- Tillse att all personal är förtrogen med bolagets miljöpolicy.

- Hålla sig informerad om olika produkters miljöpåverkan. Denna information skall på lämpligt sätt och regelbundet föras vidare till anställda, delägare och deras anställda.

- Bedriva verksamheten och utveckla företagets transport- och maskintjänster så att miljöpåverkan så långt är praktiskt och ekonomiskt möjligt begränsas och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.

- Informera kunder och övrig omvärld om företagets policy och miljöambitioner på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för företagets arbete med att minimera verksamhetens miljöeffekter.

- Införa miljöledningssystem enligt ISO-standard samt upprätta och vidmakthålla miljöplaner och målsättningar för beskrivning och kontroll av miljöfrågorna avseende hela verksamheten i enlighet med föreningens miljöpolicy.

- Inom ramen för normala företagsekonomiska avvägningar avsätta erforderliga ekonomiska och personella resurser för ett genomförande av företagets miljöpolicy.

 

Kvalitetspolicy:

 

- SYDSCHAKT skall i alla uppdrag verka för att tillgodose våra kunder med godkända entreprenadmaskiner vars förare besitter stor yrkesskicklighet inom området.

 

- SYDSCHAKT skall inom sitt verksamhetsområde på ett seriöst och kvalitativt sätt vara våra kunders samarbetspartners och problemlösare. Vi har som mål att alltid skaffa fram rätt resurs med rätt utrustning i rätt tid och på rätt plats.

 

- SYDSCHAKT skall bedriva sin verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan och fortlöpande bedriva information och kompetensutveckling inom sitt arbetsområde.

 

Arbetsmiljöpolicy:

 

Sydschakt Ek för. skall i sin verksamhet tillse att anställd personal samt maskinförare inte utsätts för risk eller negativ påverkan avseende den personliga hälsan i sin yrkesutövning. För att eliminera negativ påverkan för den personliga hälsan arbetar företaget med:

 

- Minska antalet arbetsskador och sjukfrånvaro

- Öka trivseln på arbetsplatsen

- Ge ökat inflytande för arbetstagare

- Ge regelbunden och tydlig information om arbetsmiljöfrågor

- Uppfylla gällande lagstiftning

- Fortlöpande kartlägga utbildningsbehov och täcka detta genom utbildningsplaner

- Arbeta med förebyggande åtgärder

- Motverka kränkande särbehandling

- Minska stressen

- Ett friskt och sammansvetsat team är oslagbart. Låt oss värna om varan.